Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Iron Will Sports

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 – Definities 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

Artikel 4 – Het aanbod 

Artikel 5 – De overeenkomst 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 11 – De prijs 

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie 

Artikel 13 – Levering en uitvoering 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Artikel 15 – Betaling 

Artikel 16 – Klachtenregeling 

Artikel 17 – Geschillen 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen Artikel 19 – Ziekte en afwezigheid Artikel 20 – Aansprakelijkheid en gedragsregels Artikel 21 – Intellectueel eigendom 

 

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 

 

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

 

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 

 

4. Dag: kalenderdag; 

 

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 

 

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 

 

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 

 

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

 

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 

 

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

 

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 

 

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Iron Will Sports; 

Operetteweg 40, 1323 V Almere; 

Telefoonnummer: +316 86005356 (bereikbaar van ma t/m vr van 09:00 tot 17:00 uur) 

E-mailadres: Info@refsarmy.nl 

KvK-nummer: 68286090 

Btw-identificatienummer: NL002211767B25 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. 

 

2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

 

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

 

Artikel 4 – Het aanbod 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten of producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten of producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

 

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

 

Artikel 5 – De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

 

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

 

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

 

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

 

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van de dienst of product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 

 

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

 

7. Indien de consument een trainingspakket van drie maanden is overeengekomen en nog trainingen tegoed heeft, met inachtneming van artikel 19, dan mogen deze trainingen uiterlijk binnen één maand na afloop van het drie-maanden-trainingspakket worden ingehaald. 

 

8. Voor deelname aan de activiteiten van de ondernemer komt de overeenkomst tot stand door het inzenden en betalen van een inschrijving van de consument, op voorbehoud van het maximaal aantal deelnemers. 

 

9. De ondernemer bevestigt de inschrijving digitaal aan de consument, op volgorde van welke aanmelding als eerst is ontvangen, waarna de inschrijving compleet is. 

 

10. De consument is de ondernemer een eenmalige betaling verschuldigd van € 25,- per inschrijving, welke niet vatbaar is voor restitutie na bevestiging van de inschrijving. 

 

11. In geval van inschrijvingen na het verstrijken van het maximaal aantal aanmeldingen, zal de consument op de hoogte worden gesteld en indien gewenst op de reservelijst worden geplaats. 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Bij producten: 

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

 

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 

 

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

 

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. 

 

5. Bij annulering van een dienstenovereenkomst binnen 14 dagen voor aanvang van de dienst is consument annuleringskosten ter hoogte van € 25,- verschuldigd aan de ondernemer. 

 

6. Indien de dienst nog niet is aangevangen zal bij annulering door de ondernemer het totale bedrag minus de voornoemde annuleringskosten en inschrijfkosten terug worden betaald aan de consument. 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 

 

7. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 

 

8. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. 

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

 

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 

 

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 

 

2. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 

 

3. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten indien: 

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht. 

 

4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 

 

2. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 

 

3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 

 

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 

 

2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst of na uitvoering van de eerste training bij een trainingspakket, maar alleen als: 

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 

 

3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

 

4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

 

5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 

 

6. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

 

7. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 

 

Artikel 11 – De prijs 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

 

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

 

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

 

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst 

1. De ondernemer staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van product bestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

 

2. De ondernemer behoud zich het recht voor de planning van de trainingen te wijzigen na voortijdig berichtgeving naar de consument via de website, per e-mail of Whatsapp. 

 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Opzegging: 

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

 

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. 

 

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 

– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 

 

Verlenging: 

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 

 

5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

 

Duur: 

6. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

 

Artikel 15 – Betaling 

1. Betalingen van de diensten worden direct voldaan middels Ideal of creditcard na inschrijving via de website, pas na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief. 

 

2. Tenzij anders overeengekomen kunnen betalingen van de maandelijkse pakket kosten worden voldaan per automatisch incasso, hiervoor dient de consument een machtigingsformulier te doen toekomen aan de ondernemer. 

 

3. Bij niet of niet tijdig ontvangen van de betalingen binnen de gestelde betalingstermijn, kan de ondernemer de consument deelname aan de diensten weigeren. 

 

4. Indien er twee of meer betalingen niet tijdig zijn voldaan, is ondernemer bevoegd de consument definitief uit te sluiten van de diensten en de gehele verschuldigde bedrage te vorderen middels een gerechtsdeurwaarder of incassobureau. 

 

5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

 

6. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

 

Artikel 16 – Klachtenregeling 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer per e-mail naar info@refsarmy.nl. 

 

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 

4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de daartoe bevoegde rechter te Midden-Nederland. 

 

Artikel 17 – Geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

 

Artikel 19 – Ziekte en afwezigheid 

1. In geval van ziekte of afwezigheid dient de consument zich af te melden bij de ondernemer via info@refsarmy.nl. 

 

2. Afzeggingen binnen 36 uur vóór aanvang van de training kunnen enkel worden ingehaald indien de consument een doktersverklaring kan overhandigen aan de ondernemer waarop aangetoond kan worden dat de consument niet in staat was de training te kunnen volgen. 

 

3. In geval van ziekte of afwezigheid van de ondernemer, behoud de ondernemer zich het recht voor de planning van de dienstverlening te wijzigen na voortijdig berichtgeving naar de consument via de website, per e-mail of Whatsapp. 

 

4. Bij te laat aanwezig zijn bij de trainingen kan de consument geweigerd worden tot deelname zonder de mogelijkheid de training op een andere dag of later tijdstip in te halen. 

 

Artikel 20 – Aansprakelijkheid en gedragsregels 

1. De ondernemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verlies/diefstal, materiële schade en/of blessures. 

 

2. Het dragen van sportkleding en het meebrengen van een eigen handdoek is verplicht gedurende de activiteiten en trainingen van de ondernemer. Alsmede het dragen van binnen schoenen welke niet gebruikt worden om op straat mee te lopen. 

 

3. De consument verplicht zich tot respectvolle omgang met werknemers, trainers, partners en alle andere betrokkenen welke gelieerd zijn aan de ondernemer. 

 

4. In geval van onbehoorlijk gedrag is ondernemer bevoegd de consument deelname te weigeren met uitsluiting van restitutie van de reeds betaalde trainingspakket kosten. 

 

5. De ondernemer en haar trainers, partners, werknemers en alle andere betrokkenen welke gelieerd zijn aan de ondernemer kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade uit hoofde van de activiteiten van de ondernemer. 

 

Artikel 21 – Intellectueel eigendom 

1. De ondernemer behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor sociale media, website, flyers, dvd en promotionele doeleinden. 

 

2. Bij het aangaan van de overeenkomst en met accordering van deze algemene voorwaarden, verklaren consumenten geen bezwaar te maken tegen het nemen van foto’s en/of filmopnamen met de consument herkenbaar in beeld. 

 

3. Bij schriftelijk bezwaar van de consument tegen het gebruiken van de foto’s en/of filmopnamen, zal de ondernemer deze verwijderen. 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping 

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan: [ naam ondernemer] 

[ geografisch adres ondernemer] 

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] 

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* 

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* 

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, 

herroept/herroepen* 

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 

[Naam consumenten(en)] 

– [Adres consument(en)] 

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

– [Datum] 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. 

Chat openen
1
Hey! 👋
Zou ik jou ergens mee kunnen helpen? Stuur gerust een WhatsApp bericht.